Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Usług Wspólnych w Myśliborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Usług Wspólnych w Myśliborzu .

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-11

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Stępnik, informatyk@cuwmysliborz.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 95 746 77 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Usług Wspólnych w Myśliborzu informuje, że do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Centrum Usług Wspólnych został wyznaczony Dyrektor Pani  Ewelina Mazurak-Januchowska.

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 

Budynek, w którym znajduje się siedziba Centrum Usług Wspólnych w Myśliborzu przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Główne wejście znajdujące się od stron Stadionu, dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych, mieści się tam podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz winda, która umożliwi dojazd na każe piętro. Do Urzędu prowadzą 4 wejścia z każdej jego stron. Urząd mieści się na III piętrze budynku. Brak jest obszaru kontroli.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 

Do Urzędu prowadzi dwa ciągi komunikacyjne schodowe oraz jedna winda.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 

Do głównego wejścia jest dosotowana pochylnia dla osób nie pełnosprawnych, która prowadzi do windy. Na każdym piętrze dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

Na każdym z parkingów jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 

Brak ograniczeń.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Brak możliwości skorzystania z języka migowego.
 

Kontakt z  Centrum Usług Wspólnych w Myśliborzu możliwy jest poprzez:

  • napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Centrum Usług Wspólnych w Myśliborzu, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz.
  • wysłanie maila na adres e-mail: sekretariat@cuwmysliborz.pl
  • skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 95 746 77 00;
  • skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania;
  • Wniosek o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dostępny jest w załączeniu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Stępnik

Data wytworzenia:
04 lut 2022

Osoba dodająca informacje

Marcin Stępnik

Data publikacji:
04 lut 2022, godz. 14:13

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Stępnik

Data aktualizacji:
04 kwi 2022, godz. 13:01